मलाई बिहान बिहान फोन मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ?

मलाई बिहान बिहान फोन मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ? 

 

 

 

 

मलाई बिहान बिहान फोन मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ? 

 

 

 

 

मलाई बिहान बिहान फोन मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ?