म सग आज गुम्न जाने सा’थि चाहियो कोहि छ? (नम्बर सहित)

मलाई राति फोन मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ? 

 

 

 

 

मलाई राति फोन मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ? 

 

 

मलाई राति फोन मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ?