मसँगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इमा’न्दार केटो चाहियो ! तुरुन्तै स’म्पर्क गर्नुहोस

मसँगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इमा’न्दार केटो चाहियो ! तुरुन्तै स’म्पर्क गर्नुहोस

 

 

 

 

मसँगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इमा’न्दार केटो चाहियो ! तुरुन्तै स’म्पर्क गर्नुहोस

 

 

 

मसँगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इमा’न्दार केटो चाहियो ! तुरुन्तै स’म्पर्क गर्नुहोस