मलाई राति ईमो मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ?

मलाई राति ईमो मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ? 

 

 

 

 

मलाई राति ईमो मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ? 

 

 

 

 

मलाई राति ईमो मा बोल्ने साथि चाहि’यो कोहि छ?