मो’टी यु’वतीसँग वि’वाह गर्दा य’ति धेरै फा’ईदा ( हेर्नुहोस )

वि’वाह एक सा’स्वत सत्य हो । वि’वाहको फल खाने पनि प’छुताउँछ नखाने त झ’न नप’छुताउने कुरै भएन । यो’बीचमा वि’वाहलाई लिएर अनेक मा’न्यता रहँदै आएका छन् ।

 

 

 

 

सा’मान्यतया स्लि’म के’टीहरु आ’र्कषक हुने मा’न्यता रहँदै आएको छ । तर अ’हिले एक अनु’सन्धानले यो कुरालाई ग’लत बताएको छ । अनु’सन्धानमा के खु’ल्यो भने अ’धिकांश पु’रुषहरु मो’टी म’हिला मन पराउँछन् । यसका का’रणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा प’हिलो का’रण मो’टी के’टीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन र हरेक स’मयमा साथ दिन्छन भन्नुको अ’र्थ स’जिलैं छाडेर जाँदैनन् ।

नेशनल अटोना’न्मस यू’निवर्सि’टी अफ मे’क्सिकों’ले गरेको अ’ध्यनमा स्लि’म के’टीहरुको दाँ’जोमा मो’टी के’टीहरुसँग स’म्बन्धमा रहेका पु’रुषहरु धेरै खु’शी हुन्छन् । अ’ध्यनमा भनिएको छ कि स्लि’म केटीहरुको तु’लनामा मो’टी के’टीसँग वि’वाह गर्ने पु’रुष १० गु’णा धेरै खुशी रहन सक्छ । यस्ता म’हिलाहरु पु’रुषलाई सि’क्स प्या’क लगायतका शा’ररीक रुपमा त’नाब हुने खालका कामहरु गर्न द’बाब दिदैंनन तर स्लिम के’टीहरु यस्ता कुराहरुमा द’बाब दिन्छन् ।

अ’र्को कुरा जो म’हिला मो’टी छिन उनलाई मि’ठो खाना पकाउन आउँने झण्डै ९९ प्र’तिशत स’म्भावना हुन्छ । यसरी खानेकुरामा पनि उनले श्रीमानको मन जि’त्न सक्छिन । अ’न्य कामहरुमा केही अ’ल्छी गर्ने भए पनि खानेकुरामा मो’टा मानिसहरु अ’ल्छी गर्न स’क्दैनन् ।

अ’ध्यन यो पनि भन्छ मो’टी म’हिलासँग स’म्बन्धमा भएको केटा मा’नसिक रुपमा क’हिल्लै त’नाव नलिने प्र’कृतिको हुन्छ । य’र्सथ मो’टी म’हिलाहरु श्रृं’गार देखि लिएर अ’न्य वि’विध कुराहरुमा के’टालाई दुःख दिने स्व’भावका हुँदैनन् ।